FUSK-hanke
Pienyritysten yhteenliittymät työhyvinvoinnin edistäjänä

 

Professori Guy Ahonen osallistui työterveyslääkäri Ove Näsmanin johtamaan FUSK-hankkeseen jossa testattiin pienyritysten yhteenliittymään perustuvaa mallia työterveyspalvelujen hankintaan. Kemin saarella ja Ahvenanmaalla toimivat yritykset olivat erittäin tyytyväisiä malliin, jossa paikalliset yrittäjäyhdistykset toimivat "virtuaalisten" suuryritysten pääkonttoreina. Myös työterveyspalvelujen tuottajat tarjosivat palvelujaan mieluummin yhteenlittymille kuin yksittäisille pienyrityksille. Ks. Työterveyslaitoksen julkaisema raportti: linkki.

DRUVAN
Moniuotteinen työhyvinvoinnin kehittämishanke Dragsfjärdin kunnassa

 

Vuosina 2002-2005 Dragsfjärdin kunnassa toteutettiin Ove Näsmanin johtama DRUVAN-hanke. Hannkkeen ytimessä oli Näsmanin kehittämä MetalAge-menetelmä, joka osallistaa koko henkilöstön kehittämään työolojaan (www.mediona.fi). Hankkeen tekee merkittäväksi se, että rahallisia työhyvinvointipanostuksia lisättiinn 20-kertaisesti. Tuloksena oli 46 % tuotto sijoitetulle pääomalle. Toimittaja Kari Rissan laatima kansantajuinen kuvaus löytyy Työturvallisuuskeskuksen kotisivuilta: linkki.  Tieteellinen raportti löytyy Svenska handelshögskolanin julkaisusarjasta: Linkki

IIMaFi osallistuu työhyvinvointia edistäviiin hankkeisiin. IMaFi keskittyy erityisesti hankkeiden taloudellisten vaikutusten analysointiin ja henkilöstöraportoinnin kehittämiseen. Tällä sivulla esitellään muutamaa kehittämishanketta

Hankkeet

Strategisen hyvinvoinnin johtaminen

 

FT Ossi Aura ja KTT Guy Ahonen  kirjoittavat vuoden 2015 aikana  kirjan Strategisen hyvinvoinnin johtaminen.


Hanke perustuu vuodesta 2009 tehtyyn Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa kyselyyn, jolla on vuosittain noin 400 yritykseltä saatu tiedot työhyvinvoinnin johtamisen tilasta. Kysely on toteutettu strukturoituna satunnaistettuna puhelinhaastatteluna, jonka avulla on kartoitettu maamme keskeiset toimialat ja kaikki yrityskoot. Selvitysten perusteella on olut mahdollista tehdä kokonaisarvio strategisen hyvinvoinnin johtamisen tilasta Suomessa. 

Strategisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan sitä osaa henkilöstön hyvinvoinnista, jolla on merkitystä organisation tuloksellisuuden kannalta. 

SHJ jakaantuu neljään osakokonaisuuteen: (1) hyvinvoinnin strateginen perusta, (2) hyvinvointi johdon toiminnoissa, (3) esimiestyö ja HR:n toiminnot sekä (4) työhyvinvoinnin tukitoiminnot. Nämä toiminnot on pisteytetty niin että maksimiarvo on 100. Vuosittain on myös selvitetty rahalliset panostukset SHJ:n eri osatekijöihin. Vuosittaiset selvitykset on raportoitu erillisjulkaisuina, joiden painopiste on ollut empiirinen. 

Nyt tekeillä olevassa kirjassa kuvataan ilmiön teoreettinen perusta ja esitellään onnistuneita tapausesimerkkejä. TSR tukee hankettaa taloudellisesti.

 

Arvoperusteinen työkyvyn hallinta
 

 

Pofessori Guy Ahonen on yhdessä kollegoidensa kanssa usean vuoden ajan edistänyt nk. arvoperusteista työkyvyn hallintaa yrityksissä: Tieteellinen artikkeli aiheesta on julkaistu Suomen Lääkärilehdessä 2011/11. Mallia on menestyksekkäästi sovellettu muutamaan EK Benchmark-hankkeen osallistujaorganisaatiossa. Hankkeen viimeisin raportti löytyy mm Terveystalon verkkosivuilta: Linkki. Raportista selviää muun muassa, että arvoperusteista työkyvyn hallintaa harjoittavien yritysten työhyvinvoinnin lisäpanostukset ovat aikaansaaneet 6-kertaisen tuoton.